•  

Citáty

» 1.SÉRIE » 2.SÉRIE » 3.SÉRIE

1.SÉRIE:

1×01- Pilot

  "There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood, leads on to fortune. Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat. And we must take the current when it serves, or lose our ventures."

William Shakespeare
Julius Caesar

"V záležitostech mužů se nachází příliv, který, odnášen záplavou, směřuje ke zdaru. Ale stačí opomenout, a plavba jejich životů končí spoutaná na mělčinách a v utrpení. Na zaplněném moři jsme unášeni a musíme se ujmout proudu, který je nám dáván, nebo přijít o dobrodružství, která nás čekají."

1×02- The Places You Have Come To Fear The Most

  "Do not let your fire go out, spark by irreplacable spark. In the hopeless swamps of the not quite, the not yet, and the not at all, do not let the hero in your soul perish and leave only frustration for the life you deserved, but never have been able to reach. The world you desire can be won, it exists, it is real, it is possible, it is yours."

Ayn Rand
Atlas Shrugged

"Nenech svůj zápal vyhasnout, nenahraditelnou jiskru za jiskrou, v zoufalých výmluvných ne tak docela, zatím ne a vůbec ne. Nedopusť, aby hrdina ve tvé duši skonal z marného stesku po životě, který by si zasloužil, ale kterého nikdy nebyl schopen dosáhnout. Svět, po kterém prahnete, můžete získat. On existuje. Je skutečný. Je váš."

1×03- Are you true?

  "To be nobody-but-yourself in a world which is doing its best, day and night, to make you everybody else- means to fight the hardest battle which any human being can fight; and never stop fighting."

Edward Estlin Cummings
A Poet’s Advice

"Nebýt nikým jiným než sám sebou ve světě, ve kterém každý dělá ve dne v noci co může, aby se stal kýmkoliv jiným znamená bojovat nejtěžší bitvu, kterou jen lidská bytost může bojovat a nikdy s bojem nepřestat."

1×05- Where I End and You Begin; All That You Can’t Leave Behind

  "It seems to me that if you or I must choose between two courses of thought or action we should remember our dying and try so to live that our death brings no pleasure on the world."

John Steinbeck
The Winter Of Our Discontent

"Zdá se mi, že pokud si vy nebo já si musíme zvolit mezi přemýšlením a činy, měli bychom si pamatovat, že jednou skonáme, a proto se snažit prožít život tak, aby naše smrt nepřinesla světu žádné potěšení."

1×06- Every Night Is Another Story

  "As happens sometimes, a moment settled and hovered and remained for much more than a moment. And sound stopped and movement stopped for much, much more than a moment, and then the moment was gone."

John Steinbeck
Of Mice And Men

"Někdy se stane, jakoby se okamžik ustálil, vznášel se ve vzduchu a trval po delší dobu než jen moment. Zastaví se zvuk, i pohyb se zastaví na mnohem, mnohem déle než jen okamžik. A pak už je ta chvíle v nenávratnu."

1×09- With Arms Outstretched

  "What a frightening thing is the human, a mass of gauges and dials and registers, and we can only read a few and those perhaps not accurately."

John Steinbeck
The Winter of Our Discontent

"Jak děsivý tvor člověk je, velká kvanta norem, číselníků, registrů a my se můžeme dočíst jen zlomku a ani toho ne úplně správně."

2.SÉRIE:

2×02- The Truth Doesn’t Make a Noise

  "Perhaps we all give the best of our hearts uncritically to those who hardly think about us in return."

Terence Hanbury White
The Queen of Air Darkness

"Možná všichni dáváme to nejlepší ze svých srdcí těm, kteří o nás jen sotva přemýšlí stejně."

2×06- We Might as Well Be Strangers

  "There seems to be a kind of order in the universe… In the movement of the stars and the turning of the Earth and the changing of the seasons. But human life is almost pure chaos. Everyone takes his stance asserts his own right and feelings mistaking the motives of others and his own."

Katherine Anne Porter

"Ve vesmíru se zdá být jakýsi řád, v pohybu hvězd, v rotaci Země a změně ročních období. Ale lidský život je většinou čistý chaos. Každý zaujímá vlastní stanovisko, prosazuje své vlastní pravdy a pocity, mýlí se v motivech jiných, i ve svých vlastních."

2×07- Let the Reigns Go Loose

  "Many people die with their music still in them. Too often it is because they are always getting ready to live… Before they know it… Time runs out."

Oliver Wendell Holmes

"Spousta lidí umírá s hudbou uvnitř. Velmi často je to proto, že se celou dobu chystají začít žít… Předtím než si to uvědomí, čas vyprší."

2×10- Don’t Take Me for Granted

  "No man, for any considerable period can wear one face to himself and another to the multitude without finally getting bewildered as to which may be the true."

Nathaniel Hawthorne
The Scarlet Letter

"Nikdo, v jakémkoliv význačném období, nemůže nosit jednu tvář pro sebe a jinou do společnosti, aniž by se dostavila rozpačitost nad tím, která může být ta pravá."

2×11- The Heart Brings You Back

  "When so many are lonely as seems to be lonely it would be inexcusably selfish to be lonely alone."

Tennessee (Thomas Lanier) Williams
Camino Real

"Když je taková spousta osamělých, kteří se cítí osamělí, bylo by neomluvitelně sobecké být osamělý sám."

2×13- The Hero Dies in This One

  "The courage of life is a magnificent mixture triumph and tragedy. A man does what he must, in spite of personal consequences, in spite of obstacles and danger and pressures. And that is the basis of all morality."

John F. Kennedy

"Odvaha žít je velkolepá směsice triumfu a tragédie. Člověk dělá, co musí, navzdory osobním následkům, navzdory překážkám, nebezpěčí a nátlaku. A to je základní kámen celé morálky."

2×14- The Quiet Things That No One Ever Knows

  "Solitude is the profoundest fact of the human condition, man is only being who knows he is alone."

Octavio Paz

"Osamělost je nejpronikavější stav lidské mysli, člověk je jediný tvor, který pociťuje samotu."

2×15- Unopened Letter to the World

  "Let us not seek to fix the blame for the past, let us accept our own responsibility for the future."

J.F. Kennedy

"Přestaňme usilovně hledat, jak napravit vinu z minulosti, přijměme zodpovědnost za budoucnost."

2×16- Somewhere a Clock is Ticking

  "You’re reason and your passion are the rudder and the sails of your seafaring soul. If either be broken, you can but toss and drift, or else be held at a standstill in mid-seas. For reason, ruling alone, is a force confining; and passion, unattended, is a flame that burn to it’s own destruction."

Kahlil Gibran

"Ty jsi rozum a tvá vášeň je kormidlo, které řídí tvou námořnickou duši. Pokud jedno z toho bude zlomeno, můžeš se zmítat, unášet, nebo být držen v nečinnosti uprostřed moře. Z toho důvodu je rozhodnutí samotné silou omezující; a nehlídaná vášeň je plamen, který spaluje k sebezničení."

2×17- Something I Can Never Have

  "There will always be something to ruin our lives. It all depends on what or which finds us first. You’re always ripe and ready to be taken."

Charles Bukowski

"Vždycky tady bude něco schopné zničit naše životy. Všechno to závisí na tom, kdo nebo co nás dostihne první. Musíme být vždy zralí a připravení to přijmout."

2×19- I’m Wide Awake, It’s Morning

  "Who knows that true happiness is, not the conventional word, but the naked terror. To the lonely themselves, that wears a mask, the most miserable outcast, hugs some memory, or some illusion."

Joseph Conrad

"Kdo zná opravdové štěstí, ten ví, že nejde jen o nepříjemné slovo, ale o čistou hrůzu. Pro osamělé skrývá masku, skrývá nejzapovězenějšího vyhnance, v náručí drží vzpomínku nebo snad i pouhou iluzi."

  "Time takes it all whether you want it to or not. Time takes it all, time bears it away, and in the end… There is only darkness. Sometimes we find others in that darkness and sometimes we lose them there again."

Stephen King

"Čas sebere vše, ať už to chcete nebo ne. Čas sebere vše, čas to odnáší pryč a na konci… Je pouze temnota. Někdy v té temnotě můžeme najít ostatní a někdy je v ní znovu ztratíme."

2×20- Lifetime Piling Up

  "He felt that his whole life was some kind of dream and he sometimes wondered whose it was… And whether they were enjoying it."

Douglas Adams
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

"Cítil se, jako by celý jeho život byl jen část snu a někdy přemýšlel, čí sen to byl… A zda si ho dotyčný užíval."

2×22- The Tide That Left and Never Come Back

  "There are two tragedy’s in life: One is to lose your heart’s desire. The other is to gain it."

G.B. Shaw

"Jsou dvě tragédie v lidském životě: Jednou je ztratit své tužby. Druhou je ty tužby získat."

2×23- The Leavers Dance

  "We all live in a house of fire. No fire department to call. No way out. Just the upstairs window to look out of while the fire burns the house down… With us trapped, locked in it."

Tennessee Williams

"My všichni žijeme ve vzníceném domě. Žádná záchranná linka, žádná cesta ven. Pouze okno v patře k nahlédnutí na to, jak dům olizují plameny, s námi uzavřenými a uvíznutými v něm."

3.SÉRIE:

3×02- From the Edge of the Deep Green Sea

  "Live each season as it passes. Breathe the air, drink the drink, taste the fruit, and resign yourself to the influences of each."

Henry David Thoreau

"Žij každý moment, jako by byl poslední. Nadýchej se vzduchu, pij nápoje, ochutnej ovoce a vzdej se vlastních výhod ve prospěch druhých."

3×03- First Day on a Brand New Planet

  "All are architects of fate living in these walls of time. So look not mournfully into the past. It comes not back again."

Henry Wadsworth Longfellow

"Všichni jsou architekti vlastního osudu v těchto zdech času. Tak se nedívej tak truchlivě na minulost, ona už se nevrátí."

3×04- An Attempt to Tip the Scales

  "There is no privacy that cannot be penetrated. No secret can be kept in the civilized world. Society is a masked ball where everyone hides his real character and reveals it by hiding."

Ralph Waldo Emerson

"Není soukromí, které nemůže být narušeno. Žádná tajemství se neudrží v civilizovaném světě. Společnost je maškarní bál, kde každý skrývá skutečný charakter a odkrývá ho skrýváním."

3×06- Locked Hearts and Hand Grenades

  "Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds, and shall find me, unafraid. It matters not how strait the gate how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul."

William Henley
Invictus

"Z noci, která mne kryje, černá jako inkoust od kraje ke kraji, děkuju tomu, co může být bohem, za svou nepřemožitelnou duši. Ve spárech okolností, necouvnu, ani neceknu. S bušícími šancemi, má hlava je horkokrevná, ale nepokořená. Za tímto místem zloby a slz, se rýsuje jen stín hrůzy. A přesto mě ta dlouhá hrozba nachází a najde beze strachu. Nezáleží jak úzká je brána, kolik je na seznamu trestů. Já jsem strůjcem svého osudu. Já jsem lodivodem své duše." – Rebarborka -

3×08- The Worst Day Since Yesterday

  "You cannot run away from a weakness. You must fight it out or perish. And if that be so, why not now and where you stand?"

Robert Louis Stevenson

"Nemůžete utíkat před slabostí. Musíte s ní bojovat do skonání nebo zhynout. A jestli to tak bude, proč ne nyní a zrovna tak jak právě jste?"

3×10- Brave New World

  "Do not look back and grieve over the past, for it is gone, and do not be troubled about the future, for it has yet to come. Live in the present, and make it so beautiful that it will be worth remembering."

Ida Scott Taylor

"Neohlížej se zpátky a netruchli nad minulostí, protože je za tebou, nedělej si starosti o budoucnost, protože ta teprve přijde. Žij v přítomnosti a učiň ji nádhernou, hodnou zapamatování."

3×11- Return of the Future

  "Every normal man must be tempted at times to spit upon his hands, hoist the black flag, and begin slitting throats."

H.L. Mencken

"Každý běžný muž musí občas plivnout do dlaní, vztyčit černou vlajku a začít řezat hrdla."

3×18- When it Isn’t Like it Should Be

  "Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact."

Henry James

"Neboj se života. Věř, že život stojí za žití a tvá víra to pomůže proměnit ve skutečnost."

  "Change comes like a little wind that ruffles the curtains at dawn and it comes like the stealthy perfume of wildflowers hidden in the grass."

John Steinbeck

"Změna přichází jako lehounký vánek, který rozvlní závěsy za svítání a přichází kradmě jako vůně lučních květin ukrytých v trávě."

3×19- I Slept with Someone in Fall Out Boy and All I Got Was This Stupid Song Written About Me

  "There is no despair so absolute as that which comes with the first moments of our first great sorrow, when we have not yet known what it is to have suffered and be healed, to have despaired and recovered hope."

George Eliot

"Žádné zoufalství není tak naprosté, jako první chvilky našeho prvního velkého zármutku. Když zatím nevíme, co to znamená trpět a vzpamatovat se, zoufat si a pak znovu získat naději."

3×22- The Show Must Go On

  "Love is not love which alters when it alteration finds. It is an ever-fixed mark that looks on tempests and is never shaken. Love alters not with time’s brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom."

William Shakespeare

"Láska láskou není, pokud se změní, když změny nastanou. Je to vysoce trvanlivá známka, kterou neotřese ani vichřice. Nezávisí na plynutí času a potvrdí ji až úplný konec."