•  

Pojmenování epizod

    One Tree Hill je speciální ve spoustě věcí a jednou z nich je určitě pojmenování epizod. Někdy úderně trefné, jindy básnicky vzletné a někdy téměř souvětí. Vždy se ale jedná o název písničky nebo alba. V následujícím článku jsme se pokusili dát dohromady co nejadekvátnější překlad názvů epizod všech sérií. Vzhledem k několika vtípkům, které jinde než v angličtině nevyzní, jsme občas improvizovali, přesto doufáme, že se práce povedla.

Novoten

» 1.SÉRIE2.SÉRIE3.SÉRIE -
- 4.SÉRIE5.SÉRIE6.SÉRIE -
- 7.SÉRIE8.SÉRIE9.SÉRIE «

1.SÉRIE

1×01- Pilot
Pilot
1×02- The Places You Have Come Fear The Most
Místa, kterých se obáváš nejvíce
1×03- Are You True?
Nelžeš mi?
1×04- Crash Into You
(Za)bouchnutí do tebe
1×05- Where I End and You Begin; All That You Can’t Leave Behind
Kde já skončil a ty začínáš; Všechno, co nedokážeš nechat za sebou
1×06- Every Night Is Another Story
Každou noc provází jiný příběh
1×07- Life in A Glass House
Život ve skleněném domě
1×08- The Search For Something More
Hledání něčeho většího
1×09- With Arms Outstretched
S ustřiženými křídly
1×10- You Gotta Go There to Come Back
Musíš tam jít, aby ses mohl vrátit zpátky
1×11- The Living Years
Roky pravého života
1×12- Crash Course in Polite Conversation
Kritické místo zdvořilé konverzace
1×13- Hanging By a Moment
Závisí na okamžiku
1×14- I Shall Believe
Musím doufat
1×15- Suddenly Everything Has Changed
Najednou je všechno jinak
1×16- The First Cut is the Deepest
První řez je nejhlubší
1×17- Spirit in the Night
Kouzlo noci
1×18- To Wish Impossible Things
Přání nemožného
1×19- How Can You Be Sure?
Jak si můžeš být jistý?
1×20- What Is And What Should Never Be
Co je a co nikdy nebude
1×21- The Leaving Song
Píseň na rozloučenou
1×22- The Games That Play Us
Hry, které si hrají s námi

2.SÉRIE

2×01- The Desperate Kingdom of Love
Beznadějné království lásky
2×02- Truth Doesn’t Make a Noise
Pravda hluk nedělá
2×03- Near Wild Heaven
Poblíž nespoutaného nebe
2×04- You Can’t Always Get What You Want
Nemůžeš vždy dostat, co si přeješ
2×05- I Will Dare
Odvážím se
2×06- We Might As Well Be Strangers
Stejně tak bychom mohli být cizinci
2×07- Let The Reigns Go Loose
Ať království padne
2×08- Truth, Bitter Truth
Pravda, hořká pravda
2×09- The Trick Is To Keep Breathing
Je to o tom, že nepřestaneš dýchat
2×10- Don’t Take Me for Granted
Neber mě jako samozřejmost
2×11- The Heart Brings You Back
Srdce tě přivede zpátky
2×12- Between Order and Randomness
Mezi pravidlem a náhodou
2×13- The Hero Dies In This One
Teď umírá hrdina
2×14- Quiet Things That No One Ever Knows
Tiché skutky, o kterých nikdo neměl ponětí
2×15- Unopened Letter To The World
Neotevřená pošta světu
2×16- Somewhere A Clock Is Ticking
Někde odtikávají hodiny
2×17- Something I Can Never Have
Něco, co nikdy mít nebudu
2×18- Lonesome Road
Osamělá cesta
2×19- I’m Wide Awake, It’s Morning
Jsem bdělý, je ráno
2×20- Lifetime Piling Up
Nová vrstva života
2×21- What Could Have Been
Co mohlo být
2×22- The Tide That Left And Never Came Back
Příliv, který pominul a už se nevrátí
2×23- The Leavers Dance
Tanec na rozloučenou

3.SÉRIE

3×01- Like You Like An Arsonist
Jako ty, jako žhář
3×02- From the Edge of the Deep Green Sea
Z okraje hlubokého zeleného moře
3×03- First Day on a Brand New Planet
První den na úplně nové planetě
3×04- An Attempt to Tip The Scales
Pokus o nahnutí vah
3×05- A Multitude of Casualties
Značné množství raněných
3×06- Locked Hearts and Hand Grenades
Uzamčená srdce a ruční granáty
3×07- Champagne for My Real Friends, Real Pain for My Sham Friends
Šampaňské pro mé skutečné přátele, opravdovou bolest pro falešné přátele
3×08- The Worst Day Since Yesterday
Od včerejška nejhorší den
3×09- How a Resurrection Really Feels
Jak chutná vzkříšení
3×10- Brave New World
Statečný nový svět
3×11- Return of the Future
Návrat budoucnosti
3×12- I’ve Got Dreams to Remember
Mám sny hodné zapamatování
3×13- The Wind That Blew My Heart Away
Vítr, který odvál mé srdce
3×14- All Tomorrow’s Parties
Všechny zítřejší oslavy
3×15- Just Watch the Fireworks
Jen sleduj ohňostroj
3×16- With Tired Eyes, Tired Minds, Tired Souls, We Slept
S unavenýma očima, unavenými myšlenkami a unavenými dušemi jsme jen spali
3×17- Who Will Survive, And What Will Be Left of Them
Kdo přežije a co z nich zůstane
3×18- When It Isn’t Like It Should Be
Když nic není, jak by mělo
3×19- I Slept With Someone in Fall Out Boy and All I Got Was This Stupid Song Written About Me
Spala jsem s někým ze skupiny Fall Out Boy a vše, co z toho mám, je tahle hloupá písnička o mně
3×20- Everyday is a Sunday Evening
Každý den je jako nedělní večer
3×21- Over the Hills and Far Away
Za kopci a ještě dál
3×22- The Show Must Go On
Divadlo musí pokračovat

4.SÉRIE

4×01- The Same Deep Water As You
Voda hluboká jako ty
4×02- Things I Forgot At Birth
Věci, které jsem zapomněl už při narození
4×03- Good News For People Who Love Bad News
Dobré zprávy pro lidi, co milují ty špatné
4×04- Can’t Stop This Thing We Started
Nemohu zastavit, co jsme započali
4×05- I Love You But I’ve Chosen Darkness
Miluji tě, ale zvolil jsem temnotu
4×06- Where Did You Sleep Last Night
Kde jsi spala minulou noc
4×07- All These Thing That I’ve Done
Všechny skutky, které mám na svědomí
4×08- Nothing Left To Say But Goodbye
Zbývá říct jen sbohem
4×09- Some You Give Away
Něco, co jsi zahodil
4×10- Songs to Love and Die By
Písně k milování a umírání
4×11- Everything In Its Right Place
Všechno na správném místě
4×12- Resolve
Rozřešení
4×13- Pictures of You
Obrazy, na kterých jsi ty
4×14- Sad Songs for Dirty Lovers
Smutné písně pro hříšné milence
4×15- Prom Night at Hater High
Ples nenávistné školy
4×16- You Call It Madness, But I Call It Love
Ty to nazývej šílenstvím, já tomu říkám láska
4×17- It Gets The Worst At Night
V noci to bývá nejhorší
4×18- The Runaway Found
Nalezený uprchlík
4×19- Ashes Of Dreams You Let Die
Popel snů, které jsi nechal zemřít
4×20- The Birth And Death Of The Day
Den se narodil a zemřel
4×21- All of a Sudden I Miss Everyone
Najednou mi všichni chybí

5.SÉRIE

5×01- Four Years, Six Months, Two Days
Čtyři roky, šest měsíců, dva dny
5×02- Racing Like A Pro
Závodit jako profík
5×03- My Way Home Is Through You
Má cesta domů vede skrz tebe
5×04- It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)
To je v pořádku, mami (jen krvácím)
5×05- I Forgot To Remember To Forget
Zapomněl jsem si vzpomenout, že mám zapomenout
5×06- Don’t Dream It’s Over
Sen skončil, je po všem
5×07- In Da Club
V klubu
5×08- Please Please Please Let Me Get What I Want
Prosím, prosím, prosím, nech mě mít to, co chci
5×09- For Tonight You’re Only Here To Know
Dnes večer jsi tu jen proto, abys to věděl
5×10- Running to Stand Still
Spěchám, abych se zastavil
5×11- You’re Gonna Need Someone On Your Side
Budeš potřebovat někoho při sobě
5×12- Hundred
Sto
5×13- Echoes, Silence, Patience & Grace
Ozvěny, ticho, trpělivost & milost
5×14- What Do You Go Home To
Proč se vracíš domů
5×15- Life is Short
Život je krátký
5×16- Crying Won’t Help You Now
Teď ti pláč nepomůže
5×17- Hate is Safer than Love
Nenávist je bezpečnější než láska
5×18- What Comes After the Blues
Co přijde na řadu po blues

6.SÉRIE

6×01- Touch Me I’m Going To Scream Part I
Dotkni se mě, začnu křičet, část 1
6×02- One Million Billionth of a Millisecond on a Sunday Afternoon
Milióntá bilióntina milisekundy v neděli odpoledne
6×03- Get Cape. Wear Cape. Fly.
Vezmi kápi. Obleč si kápi. Leť.
6×04- Bridge Over Troubled Water
Most přes rozbouřenou řeku
6×05- You’ve Dug Your Own Grave, Now Lie In It
Vykopal sis vlastní hrob, teď v něm lež
6×06- Choosing My Own Way Of Life
Volba vlastní cesty životem
6×07- Messin’ With The Kid
Zahrávat si s dítětem
6×08- Our Life is Not a Movie or Maybe
Náš život není film nebo možná
6×09- Sympathy for the Devil
Soucítit s ďáblem
6×10- Even Fairy Tale Characters Would Be Jealous
Každá pohádka by záviděla
6×11- We Three (My Echo, My Shadow and Me)
My tři (moje ozvěna, můj stín a já)
6×12- You Have to Be Joking (Autopsy of the Devil’s Brain)
To musí být vtip (Pitva ďáblova mozku)
6×13- Things a Mama Don’t Know
Věci, které máma neví
6×14- A Hand To Take Hold of The Scene
Ruka, které ovládá oponu
6×15- We Change, We Wait
Měníme, čekáme
6×16- Screenwriter’s Blues
Scénáristovo blues
6×17- You and Me and the Bottle Makes Three Tonight
Ty a já a láhev, to jsou pro dnešní večer tři
6×18- Searching for a Former Clarity
Hledání dřívější srozumitelnosti
6×19- Letting Go
Nechat jít
6×20- I Would For You
Pro tebe bych to udělal
6×21- A Kiss to Build a Dream On
Polibek, na kterém se dá vystavět sen
6×22- Show Me How To Live
Ukaž mi, jak mám žít
6×23- Forever and Almost Always
Navěky a skoro věčně
6×24- Remember Me as a Time of Day
Pamatuj si mě jako část dne

7.SÉRIE

7×01- 4:30AM (Apparently They Were Traveling Abroad)
4:30 ráno (Očividně byli v zahraničí)
7×02- What Are You Willing To Lose
Co jsi ochoten ztratit
7×03- Hold My Hand As I Am Lowered
Drž mou ruku, když jsem na dně
7×04- Believe Me I’m Lying
Věř mi, že lžu
7×05- Your Cheatin’ Heart
Tvé klamající srdce
7×06- Deep Ocean Vast Sea
Širé moře hlubokého oceánu
7×07- I and Love and You
Já a tě a miluju
7×08- I Just Died In Your Arms Tonight
Dnes jsem jen umřel v tvém náručí
7×09- Now You Lift Your Eyes To The Sun
Teď pozvedni zrak ke slunci
7×10- You Are a Runner and I Am My Father’s Son
Ty jsi běžec a já jsem syn mého otce
7×11- You Know I Love You, Don’t You
Víš, že tě miluju, viď
7×12- Some Roads Lead Nowhere
Některé cesty nikam nevedou
7×13- Weeks Go By Like Days
Týdny plynou jako dny
7×14- Family Affair
Rodinná událost
7×15- Don’t Forget About Me
Nezapomeň na mě
7×16- My Attendance Is Bad But My Intentions Are Good
Můj přístup je špatný, ale úmysly dobré
7×17- At The Bottom Of Everything
Na dně všeho
7×18- The Last Day of Our Acquaintance
Poslední den naší známosti
7×19- Every Picture Tells A Story
Každý obraz vypráví příběh
7×20- Learning to Fall
Naučit se padat
7×21- What’s In The Ground Belongs To You
Co je na dně, to patří tobě
7×22- Almost Everything I Wish I’d Said The Last Time I Saw You
Skoro všechno, co jsem si přál říct, když jsem tě naposledy viděl

8.SÉRIE

8×01- Asleep At Heaven’s Gate
Usnout u nebeské brány
8×02- I Can’t See You, But I Know You’re There
Nevidím tě, ale vím, že tam jsi
8×03- The Space In Between
Prostor uprostřed
8×04- We All Fall Down
Všichni padáme
8×05- Nobody Taught Us To Quit
Nikdo nás nenaučil, jak se vzdát
8×06- Not Afraid
Nebát se
8×07- Luck Be A Lady
Štěstí být dáma
8×08- Mouthful Of Diamonds
Pusa plná diamantů
8×09- Between Raising Hell and Amazing Grace
Mezi řáděním a nezlomnou vůlí
8×10- Lists, Plans
Seznamy, plány
8×11- Darkness On The Edge Of Town
Temnota okraje města
8×12- The Drinks We Drank Last Night
Drinky, co jsme včera večer vypily
8×13- The Other Half Of Me
Moje druhá polovička
8×14- Holding Out For A Hero
Vydržet kvůli hrdinství
8×15- Valentine’s Day Is Over
Valentýn skončil
8×16- I Think I’m Gonna Like It Here
Myslím, že se mi tu bude líbit
8×17- The Smoker You Drink, The Player You Get
Kuřáka, co piješ, hráče, co dostaneš
8×18- Quiet Little Voices
Tiché malé hlásky
8×19- Where Not To Look For Freedom
Kde nehledat svobodu
8×20- The Man Who Sailed Around His Soul
Muž, který obeplul svou duši
8×21- Flightless Bird, American Mouth
Pták bez křídel, americký Mouth
8×22- This Is My House, This Is My Home
Můj dům, můj domov

9.SÉRIE

9×01- Know This, We’ve Noticed
Věz, že jsme si všimli
9×02- In the Room Where You Sleep
V pokoji, kde spíš
9×03- Love The Way You Lie
Miluji tvé lži
9×04- Don’t You Want to Share the Guilt
Nechceš se podělit o vinu?
9×05- The Killing Moon
Vraždící měsíc
9×06- Catastrophe and the Cure
Katastrofa a lék
9×07- Last Known Surroundings
Poslední známá oblast
9×08- A Rush of Blood to the Head
Rychlý přívod krve do mozku
9×09- Every Breath Is A Bomb
Každý nádech je jako bomba
9×10- Hardcore Will Never Die, But You Will
Tvrdost nikdy nezemře, ale ty ano
9×11- Danny Boy
Chlapec Dan
9×12- Anyone Who Had A Heart
Každý, kdo měl srdce
9×13- One Tree Hill
One Tree Hill